W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny

Baner programu czyste powietrzeW Urzędzie Miejskim w Kołaczycach uruchomiony został Punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno–informacyjny zlokalizowany jest w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, ul. Burmistrza Wiejowskiego 1 (PIĘTRO II, pokój 23, tel. 013 44 605 94 ) czynny w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 8:00 do 13:00.


Baner programu czyste powietrze

Dla kogo skierowany jest Program?? 

Dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? Zakres rzeczowy dofinansowania: 

 • Wymiana, zakup i montaż źródła ciepła (wymianie/likwidacji podlegają wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-50);
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarka okienna i drzwiowa;
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

W programie „Czyste Powietrze” istnieją trzy poziomy dofinansowania: 

Poziom podstawowy 30% dofinansowania przeznaczony dla beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, 
Poziom podwyższony 60% przeznaczony dla beneficjentów, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Poziom najwyższy 90% przy miesięcznym dochodzie:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Terminy kwalifikowalności kosztów - Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia: 

 • rozpoczęte do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • zakończone pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • nierozpoczęte - można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” mając dopiero w planach przedsięwzięcie.

Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (z możliwością wydłużenia do 36 miesięcy).

Ważne aspekty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze


Dotacja udzielana jest na prace realizowane w istniejącym budynku/lokalu mieszkalnym.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ.

Aktualnie obowiązujący Program Czyste Powietrze nie obejmuje budynków nowobudowanych!

W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego Programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

 • W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Nie udziela się dofinansowania na: 

 • przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych. Źródło ciepła może być zainstalowane w budynku gospodarczym jeżeli służy wyłącznie do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u budynku/lokalu mieszkalnego,
 • przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych - warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem: 

1. Nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

2. Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

 • W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku dofinansowania najwyższego 90 % - dwudziestokrotności. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prognozowany termin trwania programu priorytetowego „Czyste powietrze” to okres od 2018 do 2029 roku. 

Poniżej znajduje się lista informacji jakie musi przygotować osoba zainteresowana skutecznym złożeniem wniosku o dofinansowanie:

DANE WNIOSKODAWCY:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • pesel,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • konto na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • imię i nazwisko współmałżonka,
 • pesel współmałżonka,
 • adres zamieszkania współmałżonka,
 • imię i nazwisko współwłaściciela/współwłaścicieli,
 • pesel współwłaściciela/współwłaścicieli,
 • adres współwłaściciela/współwłaścicieli,
 • adres inwestycji,
 • nr działki,
 • nr księgi wieczystej,
 • nr konta wnioskodawcy,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy,
 • całkowita powierzchnia budynku,
 • w przypadku rozpoczęcia inwestycji data pierwszej
 • faktury/dokumentu księgowego,
 • powierzchnia budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku,
 • w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania należy przedstawić dochód za poprzedni rok rozliczeniowy – obecnie za 2020 rok i okazanie dokumentu potwierdzającego ww. dochód np. Pit.

DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

 • Źródło ciepła dotychczas ogrzewające budynek
 • Czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu
 • Rodzaj nowego źródła ciepła
 • Informacja czy instalacja c.o. i c.w.u. zostanie zmodernizowana
 • Liczba m2 objętych ociepleniem/wymianą okien, drzwi:
 • Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem
 • Ścian zewnętrznych/przegród pionowych
 • Podłogi na gruncie/strop nad piwnicą
 • Liczba m2 objętych wymianą: drzwi
 • Liczba m2 objętych wymianą: okien. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Wnioskodawca otrzyma listownie pismo z informacją o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe, protokoły odbiory prac oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

Przydatne linki:

Adres, pod którym znajdziecie Państwo ogólne informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Data dodania: 19 sierpnia 2022