W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Zadania pedagoga szkolnego/ specjalnego

Pedagog Szkolny:

Pedagog szkolny to osoba, która organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną- pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się. Pedagog szkolny współpracuje z wychowawcami klas, z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Najważniejsze zadania pedagoga szkolnego:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, trudności wychowawczych, analiza wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie indywidualnej i grupowej,
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, kwalifikowanie uczniów do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • koordynacja działań z zakresu orientacji zawodowej,
  organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołaczycach,
  współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • współdziałanie z organami szkoły, Domem Dziecka w Kołaczycach, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów, (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).

Pedagog Specjalny:

Pedagog specjalny to osoba, zajmująca się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proponuje metody, które pozwolą danej osobie na uczenie się w sposób, który będzie dla niego najbardziej efektywny, wspiera swoich podopiecznych ale i zachęca ich do samodzielności, zajmuje się także tworzeniem, doborem oraz proponowaniem metod i środków pomocowych dla osób z różnorodnymi trudnościami.

Zadania pedagoga specjalnego:

 • współpracować z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU;
 • współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie:
       - rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
       - diagnozować  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 •  wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron;
 • udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom;
 • współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym:
  - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  - placówkami doskonalenia nauczycieli,
  - innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  - pracownikiem socjalnym,
  - asystentem rodziny,
  - kuratorem sądowym i innymi.