W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W KOŁACZYCACH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczym szkoły.

2.     W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i  tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

3.     Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego, zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany wychowankom i ich rodzicom.

 

§ 2 Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej:

1.  Zapewniają zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.

2.  Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

3.  Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.

4.  Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.

5.  Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

6.  Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

7.  Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

8.  Sprawują opiekę nad dożywieniem.

 

 

Do zadań świetlicy należy:

- organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,  przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,

- kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

- upowszechnianie zasad  kultury  zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

- rozwijanie samodzielności i samorządności;

- współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

- organizowanie dożywiania, prowadzenie dokumentacji i sprawowanie opieki w stołówce szkolnej;

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3 Założenia organizacyjne
 
1.  Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz.6.50-16.00. Rodzice / prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru dziecka z świetlicy szkolnej  zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 1600. 

2.  Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice (karty do pobrania w świetlicy szkolnej). Pierwszeństwo do przyjęcia na świetlice maja dzieci, których oboje rodziców pracuje, dzieci dowożone busem oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

3.  W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4.  Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

5.  Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 11.15 oraz 12.15 (w czasie trwania długich przerw obiadowych). Pozostałe dzieci spędzają czas na przerwie, w sali świetlicowej pod opieką nauczyciela. 

6.  Podczas przebywania w świetlicy szkolnej uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych (jeśli zajdzie taka potrzeba zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy).

 

 

§ 4 Wychowankowie świetlicy
1.  Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie rodziców pracujących, uczniowie dowożeni gminnym busem, sieroty, uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych.

2.  Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

-  uczestniczenia w organizowanych zajęciach;

-    korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

-    korzystania z organizowanych form dożywiania.

 

 

3.  Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

-  systematycznego udziału w zajęciach,

-  dbania o porządek i wystrój świetlicy,

-  poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce - respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

-    przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

4.  W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

 

5.  W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w sytuacji, np. gdy zaistnieje potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

 

§5 Nagrody i wyróżnienia
 
Nagrody.
-  Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.

-  Pochwała przekazana wychowawcy klasy.

-  Pochwała przekazana opiekunom.

-  Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

 

Kary.

-  Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności uczniów.

 - Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)

-  Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

-  Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 

 

§ 6 Współpraca z rodzicami
1. Bezpośrednia (gdy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście), rozmowy telefoniczne, w razie konieczności - zebrania.

§ 7 Dokumentacja świetlicy
1.  Roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora na początku roku szkolnego;

2.  Plan pracy świetlicy szkolnej;

3.  Ramowy rozkład dnia;

4.  Dziennik zajęć;

5.  Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;

6.  Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;

7.  Regulamin świetlicy.

8.  Szkolna strona internetowa - (systematycznie uzupełniana).