W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZYCACH  na lata szkolne 2021-2026

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły uwzględnia przepisy prawa oświatowego, dokumenty wewnątrzszkolne, programy i projekty realizowane w szkole, wnioski zgłaszane przez środowisko szkolne. 

Wizja rozwoju  Szkoły Podstawowej w  Kołaczycach  to  placówka nowoczesna, atrakcyjna i bezpieczna, dbająca o tradycję, historię regionu podkarpackiego, oparta na wartościach jakimi są rodzina, poszanowanie drugiego człowieka. 

Celem strategicznym jest podniesienie jakości i efektów kształcenia, wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych, harmonijne działania wychowawcze i opiekuńcze, współpraca ze środowiskiem, sprawne i  efektywne zarządzanie szkołą oraz jej promowanie. 

 

Baza szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach mieści się w jednym budynku. Dysponuje również obiektem sportowym „Orlik” na którym odbywają się lekcje wychowania fizycznego.

Szkoła pełni w środowisku lokalnym znaczącą rolę, jest nie tylko miejscem nauki dzieci i  młodzieży, ale również organizatorem i współorganizatorem licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i  kulturalnym. Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko bieżące remonty w budynku szkoły, to również troska o otoczenie, odpowiednią bazę sportową, pomoce dydaktyczne itp. Dlatego w  swoich działaniach będziemy dążyć do :

Powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych.
Dalszej informatyzacji szkoły i wzbogacenia jej o nowe oprogramowanie edukacyjne.
Dbałości o wystrój wnętrza budynku.
Najważniejszym zadaniem do realizacji w tym obszarze to odbywająca się budowa  przedszkola, które będzie połączone przewiązką ze Szkołą Podstawową, co może spowodować zmiany w organizacji pracy szkoły. 

 

Kadra Pedagogiczna

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach pracuje ponad 30 nauczycieli, w tym zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani. Nauczyciel nie jest tylko wykonawcą realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego dziecka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji. Należy wspierać  nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje, rozumiane szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje. Motywować do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela. W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli,  szkoleniowe Rady Pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani będą nauczyciele. W  ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy oraz nagrody,  w pierwszej kolejności wyróżniani będą nauczyciele, którzy realizują zadania wykraczające poza ich obowiązki służbowe. Nauczyciel musi czuć się odpowiedzialny za swoje działania, za wizerunek szkoły  i mieć także oparcie w dyrekcji szkoły. Duże znaczenie w codziennej pracy będzie miała samodyscyplina i motywowanie poszczególnych pedagogów do jeszcze efektywniejszej pracy. 

Wizja nauczania

Monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej.  
Propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową.
Doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki.
Postrzegania ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcy w sprawach uczenia się.
Uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez jak największy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wynikających z ich zainteresowań. 
Osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie  do innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich.
Zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły. Propagowanie zasady dwukierunkowości wykształcenia, jako miernika wysokiego poziomu nauczania we współczesnej szkole 
Pracę w dobrze zintegrowanym, zaprzyjaźnionym, wspierającym się i współpracującym ze sobą zespole pracowników. 
 

Działania w obszarze dydaktycznym

Podstawowym celem istnienia szkoły i najlepszą jej wizytówką jest wysoki poziom kształcenia. Rezultaty kształcenia są bardzo wymierne, uwidaczniają się w wynikach egzaminu ośmioklasistów oraz sukcesach uczniów startujących w konkursach, a także w dalszej edukacji. Najważniejszym celem edukacyjnym,  jest podniesienie wyników i efektów kształcenia ogólnego, przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 

Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych (w miarę posiadanych środków i możliwości uczniów). Przystąpienie do różnego typu projektów, których celem będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych dziedzin nauki, zajęć artystycznych i  sportowych. Mając świadomość, że głównym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, wyposażania wychowanków w wiedzę i kompetencje, które pozwolą na to aby w przyszłości byli oni ludźmi odpowiedzialnymi, kreatywnymi, wrażliwymi, otwartymi oraz by potrafili się uczyć przez całe życie. Priorytetami w tym obszarze będą: 

 

·       Stwarzanie warunków, które będą poprawiać systematycznie jakość kształcenia, aby umożliwiać wszechstronny rozwój każdemu uczniowi.

·       Wybór optymalnych programów nauczania dla każdego etapu kształcenia.

·       Prowadzenie działań o charakterze nowatorskim/innowacyjnym opartych na pracy twórczej i kreatywnej. Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem rynku pracy oraz prognozami na przyszłość nasi absolwenci powinni być ludźmi o otwartych umysłach, twórczo rozwiązującymi problemy, podejmującymi inicjatywę, potrafiącymi przebudowywać rzeczywistość. 

·       Indywidualizowanie nauczania poprzez dostosowanie nowoczesnych metod pracy dydaktycznej do uzdolnień, zainteresowań i możliwości uczniów.

·       Dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów po powrocie do szkoły z nauki zdalnej w celu wyrównania braków edukacyjnych oraz dostosowania metod i form pracy do zaistniałej sytuacji.

·       Rozpoznawanie możliwości edukacyjnych uczniów, diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, dzięki czemu zostaną podjęte wszechstronne działania poprawiające sprawność umysłową uczniów i eliminujące kłopoty dydaktyczne.

·       Motywowanie uczniów do podnoszenia wyników swej pracy poprzez: eksponowanie ich osiągnięć z zawodów sportowych, konkursów, eliminacji, przeglądów i festiwali artystycznych, imprez szkolnych i środowiskowych, na stronie internetowej szkoły, w gablotach i na gazetkach szkolnych, lokalnej gazecie.

·       Rozszerzenie  możliwość korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych tj. koła przedmiotowe, koła zainteresowań, artystyczne, sportowe, wyrównawczo- kompensacyjne.

·       Efektywna nauka języków obcych w urozmaiconych formach (warsztaty językowe,): Program Erasmus +.

·       Realizacja projektu „Powrót uczniów do szkoły po pandemii” 

Działania w obszarze opiekuńczym oraz profilaktyczno-wychowawczym

Szkoła pełni funkcję opiekuńczą oraz profilaktyczno-wychowawczą. Jej rolą jest eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych  zachowań. Dlatego będziemy dążyć do tego,  by nasi uczniowie byli ludźmi uczciwymi, otwartymi, potrafiącymi żyć z innymi i dla innych, świadomymi swej wartości. Priorytetami w tym obszarze będą:

·       Monitorowanie wypełniania obowiązku szkolnego i  sytuacji wychowawczej uczniów. Współpraca z instytucjami, których działania ukierunkowane są na pomoc rodzinie tj.  Gminną  Komisją Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych, GOPS-em, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

·       Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności  uczniów, wspieranie inicjatyw samorządu, aktywnego uczestnictwa  w życiu szkoły.

·       Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych,  szanowanie tradycji rodzinnych, szkolnych i narodowych. Kontynuacja w szkole działalność ZHP, dzięki czemu dzieci będą mogły pełniej zaangażować się w życie naszej małej ojczyzny- gminy i szkoły.

·       Wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości. Aby  każdy uczeń miał poczucie własnej godności, by miał zaufanie do pedagoga szkolnego i nauczycieli w razie, gdy będzie potrzebował pomocy osób dorosłych.

·       Wdrażanie uczniów do zdrowego, bezpiecznego i wolego od nałogów stylu życia. Organizowanie warsztatów i pogadanki dotyczące zagrożeń, które wynikają ze stosowania nikotyny, alkoholu oraz dopalaczy, ale także nieodpowiedzialnego  korzystania z komputera, Internetu i telefonu komórkowego. 

·       Promowanie  nawyków zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i działań o charakterze proekologicznym. Utrwalanie w uczniach  nawyków zdrowego odżywiania i  potrzeby regularnej aktywności fizycznej. 

·       Wzmacnianie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których jednym z  zadań będzie monitorowanie zachowań dzieci oraz wspieranie ich po powrocie do szkoły z nauki zdalnej.

·       Stała troska o zapewnienie życzliwej atmosfery opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

            Dobra relacja z rodzicami oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym przynosi szeroko pojmowane korzyści zarówno dla placówki, a przede wszystkim dla wychowanków. Uznając rodziców za równorzędnych partnerów planujemy wykorzystać ich zaangażowanie oraz potencjał do osiągnięcia celu jakim jest stworzenie szkoły twórczej, otwartej i przyjaznej zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Priorytetami szkoły w tym obszarze będą:

·       Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami i zdobycie wzajemnego zaufania.

·       Zapoznanie rodziców z realizowanymi w szkole planami i programami pracy.

·       Angażowanie rodziców w realizację programów ekologicznych, profilaktycznych i zdrowotnych.

·       Inspirowanie rodziców do włączania się w życie szkoły i klasy.

·       Ukazanie szkoły jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.

            Znając potrzeby środowiska lokalnego i oczekiwania rodziców można uzyskać ich przychylność, włączyć świadomie w działalność placówki i osiągnąć obopólne korzyści. Współpracując ze środowiskiem lokalnym szkoła będzie: 

·       Kształtować postawy społeczne i  patriotyczne uczniów.

·       Kształtować nawyk dbania o bezpieczeństwo własne i innych. 

·       Uświadamiać dzieciom, jak ważne jest ludzkie życie, nauka udzielania pierwszej pomocy.

·       Uwrażliwiać na drugiego człowieka i jego potrzeby.

·       Włączając się w akcje charytatywne, udzielać pomoc potrzebującym. 

·       Integrować się z niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi.

·       Rozwijać zainteresowania i zdolności naszych uczniów.

·       Rozwijać i kształtować umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej.

·       Prezentować zdolności i umiejętności dzieci poprzez udział uczniów w imprezach organizowanych na terenie Gminy Kołaczyce oraz powiatu jasielskiego.

·        W dalszym ciągu prowadzić stronę internetowe szkoły.

·        Pogłębić współpracę  z Urzędem Miejskim w Kołaczycach, Domem Dziecka w Kołaczycach, Komisariatem Policji, Strażą Pożarną, GOPS-em, JDK w Jaśle, MDK w Jaśle,  Stowarzyszeniem Nowa Galicja, Caritas, Sanepidem, Miejskim Klubem Sportowym „Ostoja Kołaczyce”, Ośrodkiem Zdrowia, 

 

 

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach jest wynikiem dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli Koncepcja rozwoju szkoły będzie stale monitorowana i dostosowywana do aktualnych warunków i potrzeb.